Three Spires 1 v Novus 2

Three Spires 1 v TP/Norton 1

Three Spires 1 v BJF BC 2

Three Spires 1 v Novus 1

Three Spires 1 v BJF BC 1

TP/Norton 1 v Novus 2

Three Spires Mixed 1 v TP/Norton Mixed 2

Three Spires Mixed 1 v Novus Mixed 1

Three Spires 1 v Streetly 1

Three Spires 2 v Novus 4